035-02-Nước khoáng thiên nhiên Suisai no Mori

  • Nước khoáng thiên nhiên Suisai no mori là nuóc được lọc từ trong quá trinh hình thành lâu năm .

    Là nguồn nước khoáng ngon.
    Hãy cảm nhận thử nguồn nước mà vùng hoang dã mà tạo quá ban tạng cho Hokkaido .

    メーカー: Công ty TNHH KUROMATSUNAI MEISUI Văn phòng kinh doanh Sapporo

Top